Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 października 2013r.


Protokół
wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 22 października 2013r.
 
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji - według załączonych list obecności.
Obecni na posiedzeniu zaproszeni goście:

I część:
1.Chmielewski Grzegorz – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
2.Karwasz Mirosław – Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu
3.Kiełpiński Marek – członek Zarządu Powiatu
4.Knapik Paweł – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.Meller Adam – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
II część:
1.Burzyński Marek – Sekretarz Powiatu
2.Chmielewski Grzegorz – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
3.Imiłkowska Małgorzata – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
4.Kiełpiński Zbigniew – Z-ca Geodety Powiatowego
5.Szydłowska Bożena – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu.
 
I część posiedzenia (Komisja Infrastruktury i Gospodarki)
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji  Pan Adam Gatner, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające obradować i przedstawił proponowany program posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie w brzmieniu - „Infrastruktura drogowa oraz ocena stanu bezpieczeństwa drogowego w Powiecie Świeckim”.
 
Obecni na posiedzeniu obejrzeli:
1.Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 1205C Lipinki-Zdrojewo w miejscowości Dąbie w gminie Nowe. Pan Adam Meller poinformował, że oddanie do użytku nastąpiło dwa tygodnie temu. Koszt budowy to 1,4 mln zł. Remont przeprowadziła firma Mosty Kujawy z Włocławka. Następnie przedstawił wykorzystaną przy remoncie technologię.
2.Drogę nr 1201C Stara Rzeka – Osie. Inwestycja była dofinansowana środkami z Lasów Państwowych oraz od Wojewody. Łączny koszt to 1,9 mln zł. Remont przeprowadziła firma Skanska. Następnie przedstawił wykorzystaną przy remoncie technologię.
3.Drogę Osie-Tleń.
4.Drogę nr 1005C Łążek-Tleń Etap I. Koszt inwestycji to 1,2 mln zł. Remont przeprowadziła firma Strabag.
5.Drogę Tleń-Trzebciny III etap. 2 km odcinek był zrobiony wg technologii MCE. Kategoria ruchu – 5. Część środków przekazana była od Lasów Państwowych. Inwestycję wykonała firma Skanska. Dofinansowanie od Wojewody na usuwanie skutków trąby powietrznej w wysokości 3 mln zł.
6.Drogę nr 1015 C Tuchola-Tleń.
7.Drogę Osie-Żur-Brzeziny-Wałkowiska.
8.Drogę nr 1215C Wałkowiska-Jeżewo.
9.Drogę nr 1216 C Czersk Świecki-Jeżewo; koszt inwestycji 509.000 zł. Remont przeprowadziła firma Skanska.
10.Drogę wojewódzką Krąplewice-Gródek.
11.Drogę powiatową nr 1280C Plewno-Różanna Etap II w gminie Bukowiec. Koszt inwestycji 2,7 mln zł. Remont przeprowadziła firma Skanska.
 
Na wszelkie pytania odpowiadał Pan Adam Meller – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W dyskusji brał udział Pan Paweł Knapik – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wyjaśnił m.in. przyczynę realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Gródek.
 
II część posiedzenia (posiedzenie połączone)
 
Otwarcia dokonał Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej  Pan Szczepan Nowakowski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające obradować i przedstawił proponowany program posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie w brzmieniu jak niżej:
1.Analiza procesów sądowych gdzie Powiat jest stroną.
2.Informacja pt. „Gospodarowanie mieniem i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu”.
3.Analiza materiałów będących przedmiotem obrad Rady Powiatu.
4.Sprawy bieżące.
 
Do pkt. 1
 

Pan Piotr Walczak przedstawił Informację pt. „Analiza procesów sądowych gdzie Powiat jest stroną” (Materiał w załączeniu).
 
Do przedstawionej Informacji merytorycznych zapytań i uwag nie zgłoszono.
 
Do pkt. 2
 
Pani Jolanta Wieczorek przedstawiła Informację pt. „Gospodarowanie mieniem i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu” w części dotyczącej kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Świeciu (Materiał w załączeniu).
 
Członkowie Komisji zapoznali się z Informacją w części dot. pozostałych nieruchomości i mienia (Materiał w załączeniu).
 

Do przedstawionej Informacji merytorycznych zapytań i uwag nie zgłoszono.
 
Do pkt. 3
 
I. Pan Zbigniew Kiełpiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą, na okres do 3 lat (Projekt uchwały stanowi załącznik do Protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2013r.).
 
Do przedstawionego projektu uchwały merytorycznych zapytań i uwag nie zgłoszono.
 
II. Pani Małgorzata Imiłkowska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w ramach pomocy społecznej (Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2013r.).
 
Następnie w dyskusji głos zabrali:
 
Pan Jerzy Domański wskazał na zał. Nr 5 – „Realizacja programu pomocy dziecku i rodzinie” i 6 celów operacyjnych, gdzie nie ma konkretnych efektów, w przeciwieństwie do zał. Nr 7 „Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim uchwalonego na lata 2012-2014”, gdzie podane są wskaźniki.
 
Pani Małgorzata Imiłkowska wyjaśniła, że Program Pomocy Dziecku i Rodzinie bardzo często odsyła do celów operacyjnych Strategii Rozwiązywaniu Problemów Społecznych i  Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej i się z nimi wiąże, stąd jego lapidarne przedstawienie.
 
Pan Tadeusz Gajewski zapytał kto dokonuje naboru do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Topolnie.
 
Pani Małgorzata Imiłkowska odpowiedziała, że powiat.
 
III. Pani Małgorzata Imiłkowska przedstawiła Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2013r.).
 
Następnie w dyskusji głos zabrali:
 
Pan Tadeusz Gajewski wskazał na fakt, że wystąpiono do właściwych gmin (wg miejsca zamieszkania rodziców biologicznych) z wnioskami o nawiązanie współpracy (148 zaproszeń) i zapytał jaki był oddźwięk tych zaproszeń.
 
Pani Małgorzata Imiłkowska odpowiedziała, że gminy sporządziły w 110 przypadkach ocenę sytuacji rodziny biologicznej i mają współpracować tak, aby to dziecko wróciło do pieczy zastępczej. Natomiast w 10 przypadkach jest program powrotu dziecka do rodziny.
 
Pan Adam Gatner odnośnie programu „Aktywni na rynku pracy” zapytał o przyczynę wykonania go tylko w 87 %.
 
Pani Małgorzata Imiłkowska odpowiedziała, że wynika to z oszczędności po przetargowych. W tej formie bowiem wyłaniano koordynatorów, organizowano turnusy rehabilitacyjne itd.).
 
Pan Adam Gatner wskazał na zapis, że realizacja zleceń Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu kontynuowana będzie do 31.12.2013r. i zapytał czy umowa będzie przedłużona.
 
Pani Małgorzata Imiłkowska odpowiedziała, że jeśli będzie on chciał dalej z nami współpracować, to umowa będzie przedłużona. Nie wpłynął wniosek ale będzie z nimi rozmawiać w tej sprawie. Podobnie z Domem Pomocy Społecznej w Świeciu.
 
IV. Pani Bożena Szydłowska przedstawiła w formie multimedialnej Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 (Informacja stanowi załącznik do Protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2013r.).
 
Następnie w dyskusji głos zabrali:
 
Pan Szczepan Nowakowski zapytał czy była robiona analiza przyczyn słabych wyników zdawalności matur na tle województwa kujawsko-pomorskiego i innych powiatów, czy jest to problem słabych nauczycieli czy uczniów.
Pan Adam Gatner odpowiedział, że nie ma takiej analizy.
 
Pani Bożena Szydłowska powiedziała, że jedyne dane, które posiada to te które pokazują wszystkich przystępujących do matury.
 
Pan Adam Gatner uważa, że wyniki zdawalności matur zaniża III LO w Świeciu nad którego istnieniem należy się zastanowić. Ubolewa, że w powiecie świeckim nie ma laureatów konkursów ogólnopolskich umożliwiających im podjęcie studiów bez egzaminu.
 
Pan Dariusz Woźniak uważa, że tacy zdolni uczniowie albo uczą się w placówkach poza powiatem świeckim, albo wynika to z ich niewiedzy czy braku zmobilizowania przez nauczycieli.
 
Do pkt. 4
 
Pan Adam Gatner zapytał o średnio godziny nauczycieli w jednostkach oświatowych z terenu powiatu.
 
Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że różnie to wygląda, najwięcej średniogodzin jest w szkołach specjalnych. Ogólnie jest to na poziomie 23-25 średnio godzin.
 
Pan Adam Gatner stwierdził, że nauczyciele dobrze zarabiają.
 
Pan Dariusz Woźniak dodał, że ważne aby za wynagrodzeniem szła efektywność pracy.
 
Pan Szczepan Nowakowski zapytał w jakim procencie na etatach są w dalszym ciągu nauczyciele emerytowani.
 
Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że jest to około 10 etatów.
 
Pan Dariusz Woźniak zasugerował, aby radny zapytał ile jest nauczycieli, którzy by mogli przejść na emeryturę, a tego nie robią.
 
Pan Szczepan Nowakowski poprosił o odpowiedź na pytanie przedmówcy.
 
Pani Bożena Szydłowska odpowiedziała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.
 
Pan Szczepan Nowakowski poprosił o przygotowanie odpowiedzi na sesję. Sprawa jest bardzo ważna, gdyż takie osoby blokują miejsca pracy młodym absolwentom szkół wyższych z bardzo dobrymi wynikami.
 
Pani Bożena Szydłowska  poinformowała, że na pytanie radnego jest w stanie przygotować odpowiedź, na pytanie Skarbnika Powiatu natomiast nie może, gdyż nie wie kto ile ma lat pracy, bo to indywidualna sprawa.
 
Pan Szczepan Nowakowski poprosił o ujęcie w protokole stwierdzenia, że dyrektor PZEAS nie może tego przygotować.
 
Pani Bożena Szydłowska poprosiła, aby jej wypowiedź też była zaprotokołowana. Nie może przygotować odpowiedzi, bo jest to indywidualna sprawa każdego pracownika. Warunki przejścia na emeryturę są indywidualne, nie wie ile dany człowiek przepracował wcześniej np. w warunkach szkodliwych, czy ma uprawnienia czy nie i nie posiada narzędzia żeby to sprawdzić.
Pan Szczepan Nowakowski powiedział, że w podległych jej placówkach są dyrektorzy którzy mają akta osobowe pracowników i w ten sposób mogą sprawdzić kto ile ma lat pracy, ile pracował w warunkach szkodliwych itd.
 
Pani Bożena Szydłowska poprosiła o sformalizowanie prośby radnego Szczepana Nowakowskiego.
 
Pan Jerzy Domański uważa, że mając informację o ilości osób mogących przejść na emeryturę i tak nie będziemy w stanie ich zmusić aby to zrobili.
 
Pani Bożena Szydłowska powtórzyła, że na pierwsze pytanie przygotuje odpowiedź, ponieważ w tym zakresie nie musi zwracać się do dyrektorów szkół i sięgać do akt osobowych. Informację pozyska z ewidencji płacowej, z której wynika, kto ma świadczenie emerytalne, czy rentowe. Kończąc zaznaczyła, że dane do drugiej sprawy są danymi osobowymi wrażliwymi.
 
Pan Szczepan Nowakowski zaznaczył, że nie pyta o imienną listę tylko jak to miej więcej wygląda procentowo.
 
Pani Bożena Szydłowska podkreśliła, że bez pytania dyrektorów nie jest w stanie tego przygotować.
 
Pan Szczepan Nowakowski wycofał prośbę o przygotowanie informacji wskazanej przez Skarbnika Powiatu.
 
Pan Adam Gatner zapytał czy w przyszłym roku planuje się wzrost plac dla nauczycieli.
 
Pan Dariusz Woźniak odpowiedział przecząco i dodał, że planowana jest jedynie podwyżka płac dla administracji samorządowej w wysokości 2%.
 
Pan Adam Gatner zapytał o wysokość inflacji.
 
Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że kształtuje się ona na poziomie 2,3%. Kończąc dodał, że subwencja oświatowa będzie o 1 mln zł. niższa.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowały:
 
Agnieszka Wnęk
Biuro Rady
 
Halina Matwiej
Biuro Rady

Przewodniczący Komisji Polityki Finansowej
 
(Szczepan Nowakowski)


Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki

(Adam Gatner)

Wytworzył: Agnieszka Wnęk - Biuro Rady (27 listopada 2013)
Opublikował: Agnieszka Wnęk (28 listopada 2013, 10:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij